گاز درون لوله پرتو کاتدی زیاد باشد چه اتفاقی می افتد؟<br />واینکه اگر


گاز درون لوله پرتو کاتدی زیاد باشد چه اتفاقی می افتد؟<br />واینکه اگر
با سلام. اگر فشار گاز درون لوله پرتو کاتدی زیاد باشد چه اتفاقی می افتد؟<br />واینکه اگر نورافشانی گاز درون لوله نامرئی است ( با توجه به پاسخ کد <span> 1127997 ) پس چرا گفته می شود با تغییر گاز درون لوله مثلا از H به<span style="color: #0000ff;"> هوا </span></span><span style="color: #0000ff;">به جای نور صورتی رنگ گاز درون لوله به رنگ دیگری می درخشد؟</span><span style="color: #0000ff;"></span>
پاسخ :
به نام خدا و با سلام

جوری تشکیل میشه؟واینکه آیا ربطی هم به هیبری


واكنشی با هم دارن؟<br />منظور از یون طلا چیست؟<br />آیا میشه یون طلا
اگر فشار گاز درون لوله زیاد باشد، ولتاژ بسیار بالایی برای ایجاد جریان بین کاتد و اوند لازم هست تا بتواند از سطح کاتد، الکترون جدا کرده به صورت پرتو کاتدی ظاهر شود که تامین اون دشوار می باشد.

نباشید خدمت شما ، درباره آزمایش قانون رائول سوالی داشتم گه اگر هرچه زودتر
اشاره به یک نکته ضروری به نظر می رسد که در آزمایش لوله کاتدی با هستفاده از تخلیه هوای لوله هستوانه ای شکل، ما با دو پدیده مواجه هستیم، یکی پدیده ایجاد پرتو کاتدی که نامرئی هست و تنها در صورتی که در اوند ماده ی فلوئورسنتی وجود داشته باشد، این پرتو مرئی می شود و دیگری پدیده تابانی که طی اون کل یا قسمتی از شیشه هستوانه ای شروع به درخشش می کند.

هایی که اخیرا درباره لومینسانس و مواد دارای خاصیت لومینسانسی ساخته می
در حالت اول می توان پرتو کاتدی داشته باشیم، بدون اینکه هستوانه تشعشعی و تابانی داشته باشد.


انسان که سلول دیپلوئید دارد(32کروموزوم ازمادر و 32 کروموزوم ازپدر) زمانی
در این حالت وجود پرتوهای کاتدی نامرئی را نمی توان دید یا حس کرد مگر اینکه در اوند یک صفحه ی فلورسنت برنامه داد که این صفحه با تابش پرتوهای نامرئی کاتدی متلالع شود.

اتمی برانگیخته توسط انبوهی از الکترون ها بمباران شود انگاه ماهیت ان اتم
یا اینکه در پدیده تابانی پرتو کاتدی ایجاد کرد که مسیر عبور اون پرتو تابان باشد یا حتی از اون گذشته، کل هستوانه تابان و متلعلع شود.


داشتن هر یک از این دو پدیده هم بستگی به میزان فشار گاز درون لوله هستوانه ای دارد.

و کروم که در روکشهای دندانسازی استفاده میشوند میتوانند بعد از چند سال
اگر بین دو الکترود در یک محفظه شیشه ای مسدود که تا حد ممکن از هوا تخلیه شده باشد، یک اختلاف ولتاژ بسیار قوی بربرنامه شود از الکترود منفی ( کاتد ) اشعه ای صادر میشود که به خط مستقیم سیر می کند.

این اشعه نامرئی بوده و اگر در اوند صفحه ای فلورسنت برنامه داده شود، در محل برخورد با دیواره شیشه ای مقابل کاتد، نقاط نورانی می شود.

به این اشعه ، اشعه کاتدی می گویند .

حال اگر تخلیه هوای مناسب و فشار گاز مناسب، گاز درون لوله شروع به تابانی می کند اما این تابانی در کل فضای لوله نیست، بلکه وقتی مقداری از کاتد فاصله می گیریم، تابانی شروع می شود.
این قسمت تاریک که به کاتد وصل بوده و مقداری ادامه دارد،به فضای کاتودی تاریکی معروف هست.
ستون گاز تابانی که بقیه قسمتهای لوله از سپس فضای تاریک کاتد تا اوند را پر میکند،ستون مثبت نامیده
میشود .

در فشار های خاصی ستون مثبت ممکن هست به لایه های مجزایی با شکاف های تاریک تقسیم شود و به اصطلاح طبقه ای شود .
وقتی که مقدار گاز درون لوله باز هم کاهش یابد، فضای تاریک لوله بیشتر و ستون مثبت کوتاه تر می شود به طوریکه در فشار بین 10 به توان -4 تا 10 به توان -5 تابانی به کلی محو میشود و تنها جریانی از الکترونها از کاتد به اوند گسیل میشوند، یعنی اشعه کاتدی حاصل می آید .

به عبارت بهتر در فشار های بالا تر از حد 10 به توان -4 تا 10 به توان -5 به جای ایجاد تخلیه تابانی، پرتو کاتدی اتفاق می افتد.

بدیهی هست در فشار هایی بسیار پایین تر از این مقدار ( نزدیک به خلا ) نیز اشعه کاتدی حاصل نمی آید ، چون تراکم گاز های موجود برای یونیزه شدن وکندن الکترون کافی نیست .

در خلا مطلق نمی توان پرتو کاتدی تولید کرد.

درواقع برای داشتن پرتوهای کاتدی لامپ تخلیه باید حاوی مقداری گاز باشد (هر چند خیلی کم ).

زیرا الکترونها در اثر برخورد با مولکول های گازی ، اونهارا دچار برانگیختگی می نمايند و باعث نورافشانی اونها می شوند.

و ماده ی فلوئورسنت هم تنها سبب روشن شدن نقطه ی مقابل اوند و همچنین سبب مرئی شدن پرتو نامرئی کاتد می شود.

بنابراین اگر لامپ تخلیه گازی بیشتر از حد لازم خلا شود، نه یونهای مثبت ظاهر می شود و نه پرتوهای کاتدی .
البته باید فشار گاز خیلی کم باشد اما در یک محدود ی معین و اندک ، فشار گاز بیشتر یعنی وجود اتم های بیشتری که تابش می نمايند بنابراین در یک محدوده ی کوچک، با افزایش فشار گاز درون لوله پرتو کاتدی، شدت رنگ نیز افزایش می یابد.وقتی مقدار گاز داخل لوله تخلیه الکتریکی کاهش می‌یابد، فضای تاریک کاتد ، بیشتر و ستون مثبت کوتاهتر و روشنایی اون کمتر می‌شود.

با کاهش بیشتر فشار تابانی باز هم ضعیفتر می‌شود و شیشه لوله در مجاورت کاتد شروع به تابانی مختصری می‌کند.

وقتی که فشار تا ۰.۰۰۱میلیمتر جیوه افت کند، تابانی گاز عملا متوقف می‌شود، درحالی که تمام سطح شیشه لوله ، نور درخشانی (معمولا سبز) گسیل می‌دارد.
اگر هوا باز هم با پمپ تخلیه بیشتر خارج شود، تابانی شیشه سبز ضعیف‌تر می‌شود.

با شروع فشار از ۰.۰۰۰۰۱ تا ۰.۰۰۰۱ میلیمتر جیوه این تابانی بکلی محو می‌شود و تخلیه خاتمه می‌پذیرد.

پیروز و سربلند باشید.80 out of 100 based on 80 user ratings 530 reviews