راه های کم کردن سختی آب چیست؟
پاسخ :
روشهای رفع سختی آب یا نرم کردن آب:

دوتایی همراه با خوا
1- با آهک، آهک هیدراته: برای جبران کمبود قلیائیت محیط و از بین بردن CO2 و کاهش سختی آب هستفاده میشود.

درونی در عناصر واسطه چیست؟
2- با سودا (سدیم بی کربنات)


3- سدیم هیدروکسید

ها رابرای من قشنگ شرح بدهید وبعد مثال های تستی بزنید وبعد طرز تشخیص پیوندها
4- با هستفاده از فسفاتها

یخ خشك و فرمولهای وا كنش
• در تجارت تعداد زیادی مواد شیمیایی برای رفع سختی آب به فروش می‌رسد كه دارای كربنات سدیم هستند.


ی فرمول های شی
این مواد را قبل از ورود آب در دیگها سختی اونرا می‌گیرند و یا در دیگ بر اثر اضافه کردن این مواد آهك و گچ را رسوب می‌دهند و دیگر این رسوب محكم به جدار دیگ نمی‌چسبد بطوری كه می‌توان اونرا به آسانی پاك نمود.

چطور عمل میكنند كه از برق گرفتن لباسها جلو گی
برای برطرف کردن سختی آب ، با جوشاندن کربنات‌های هیدروژنی محلول به کلسیم نامحلول تبدیل شده و تشکیل رسوب می‌دهند.


p می دانیم 2 لب دارد و یك نقطه هم به عنوان محل تلاقی انها كه هسته می باشد
این رسوب در مناطق دارای آب سخت درون کتری‌ها دیده‌می‌شود.

سختی دایمی یافت می‌شود.
• یكی از اجسام گیرنده سختی آب تری ناتریم فسفات NA3PO می‌باشد كه با اسم آلبرت‌تری بكار می‌رود.
• یون كلسیم موجود در آب بر اثر ناتریم فسفات تبدیل به "تری كلسیم فسفات"CA3(PO4)2 می‌گردد و رسوب می‌نماید.
• بر اثر پختن بی‌كربنات كلسیم آب تبدیل به كربنات می‌شود و رسوب می‌نماید:
CA3(PO4)2 --> CACO3 + CO2+H2O
• و بی كربنات كلسیم آب بر اثر كربنات سدیم هم گچ و هم بی‌كربنات كلسیم به كربنات كلسیم تبدیل می‌شود و رسوب می‌گردد:
NA2CO3 + CA(HCO3)2 --> NA(HCO3)2 + CACO3
NA2CO3 + CA(HCO3)2 --> NA(HCO3)2 + CACO3
NA2CO3 + CASO4 --> NA2SO4 + CACO3
اخیرا به مقدار زیاد از صمغ‌های مصنوعی كه قادرند تعویض یون كنند برای رفع سختی آب هستفاده می‌كنند.
پیروز و سربلند باشید.78 out of 100 based on 53 user ratings 578 reviews