باز و بسته EDTA را بنویسید


باز و بسته EDTA را بنویسید
با سلام لطفا" فرمول باز و بسته EDTA را بنویسید
- 19 ساله - دبیرستان
پاسخ :
EDTA مخفف اتیلن دی آمین تترا هستیك اسید می باشد.


كه در حالت جامد ومحلول بنفش رنگ است؟ - 16
EDTA یك لیگاند شش دندانه ای هست كه دارای مهمترین و گسترده ترین كاربرد در میان واكنشگرهای تیترسنجی هست.

فلز_ناقلز كه محلول آن در آب خاصیت قلیایی دارد - 15
فرمول بسته ی EDTA به صورت C6H16O8N2 می باشد.


نمك در آب به دما بستگی ندارد اما حلالیت اكثر جامدات دیگر در آب به دما
فرمول باز اون نیز در زیر آمده هست:

كه یاكوب برسیلیسیوس آن را كشف كرد و در ساخت توری گازی كاربرد دارد چیست
HOOC-CH2 CH2-COOH

بر زندگی - 1
:N-CH2-CH2-N:

تصویر اولیه جدول تناوبی را بدست آور
HOOC-CH2 CH2-COOH

15صفحه در مورد شیمی آلی - 1
می باشد كه البته به وسیله ی چهار خط یا چهار پیوند كووالانسی، چهار گروه


HOOC-CH2 به دو اتم نیتروژن متصل می باشد.

(امكان رسم خط با زاویه ی 45 درجه در بالا وجود ندارد)

78 out of 100 based on 23 user ratings 548 reviews