استون در آب حل می شود؟ حلالهای آلی مورد استفاذه در صنعت و زندگی روزانه


استون در آب حل می شود؟ حلالهای آلی مورد استفاذه در صنعت و زندگی روزانه
با سلام چرا و چگونه استون در آب حل می شود؟
حلالهای آلی مورد استفاذه در صنعت و زندگی روزانه و خواص و كاربردهای آنها و آثار زیان بخش بر محیط زیست وسلامت انسانها چیست؟
- 17 ساله - دبیرستان
پاسخ :
الدهیدها و كتونهای سبك، مانند هستون CH3)2C=O) در آب حل می شوند.


در نا قطبی حل نمی شود را با دلیل واثبات توضیح دهید - 20 ساله - فوق دیپلم
در حوالی پنج كربن به مرز انحلال پذیری می رسیم.


اطلاعاتی می خواهم
انحلال پذیری به علت تشكیل پیوند هیدروزنی بین اكسیژن هستون و ئیدروزنهای آب می باشد.

قطبی پروتیك و غیر پروتیك به همراه فرمول شیمیایی و ساختار و دمای جوش و


پتانسیل واكنش های نوسانی اطلاعاتی می خواستم.
حلال های آلی نسبت به حلال های غیر آلی یا حلال های معدنی، قطبیت كمتری دارند و درنتیجه معمولا" این دسته از حلالها ، مواد غیر قطبی را بهتر در خود حل می كنند.


نباشید خدمت شما ! لیست شناساگرهای (معرف )انواع آلدهیدها از شما تقاضا
چند حلال آلی به ترتیب از قطبی به غیر قطبی و بر حسب افزایش خصلت غیرقطبی در زیر آمده هست:

از اورانیم در تولید انرپی هسته ایی توضیح دهید. بحث ساختار مولكولی و مقدار
متانول CH3OH

كاربرد حلال های آلی - 17
اتانول CH3-CH2OH

اینكه الماس نارسانا الكتریسیته است اما رسانایی گرمایی آن 5 برابر مس است؟
پروپانون CH3-CH2-HC=O
1-پروپانول CH3-CH2-CH2OH

1-بوتانول CH3-CH2-CH2-CH2OH
اتیل هستات C4H8O2
اتوكسی اتان C4H10O
تولوئن C7H8
بنزن C6H6
كربن تتراكلرید CCl4
سیكلوهگزان C6H12

در سری بالا هر چه از بالا به پایین می رویم، حلال توانایی حل كردن مواد غیر قطبی تری را دارد.


طبق یك اصل كلی، مواد قطبی در حلال های قطبی و مواد غیرقطبی در حلال های غیر قطبی حل می شوند.


حلال های آلی دسته ی بسیار مهمی از حلال ها را تشكیل می دهند كه در زندگی كاربردهای بسیاری دارند.

به عنوان مثال، حلال ادكلن ها، انواع اسپری ها، چسب ها و ...

انواع الكلها و دیگر حلال های آلی را تشكیل می دهند.


میان ذرات حلال در الكلها، پیوند های هیدروزنی می باشد، اما یك سر الكلها، سر آلی و غیرقطبی اونها می باشد درنتیجه این حلالها می توانند هم مواد غیرقطبی را با سر غیرقطبی در خود حل كنند و هم مواد یكه می توانند با اون پیوند هیدروزنی بربرنامه نمایند، مانند آب.


میان ذرات حلال غیرقطبی، فقط نیروهای واندروالس وجود دارند.

میان ذرات ماده ی حل شده غیر قطبی نیز فقط نیروهای واندروالس وجود دارند.

بنابراین تمام ذرات موجود در محلول، فقط تحت تاثیر این نیرو هستند و امكان تشكیل محلول وجود دارد.یك مثال حلال های غیر قطبی، هیدروكربنهای سیر شده خطی مانند هگزان هست.

موم كه یك ماده ی غیرقطبی هست در هگزان حل خواهد شد.


البته تمام اجسام غیرقطبی در یكدیگر حل نمی شوند.

حال متداولترین نوع محلول یعنی، یك جامد حل شده در یك مایع را در نظر می گیریم.

انحلال پذیری یك جامد غیرقطبی در یك مایع غیرقطبی به دو عامل بستگی دارد: دمای ذوب و اونتالپی ذوب اون.

وقتی این جامد حل می شود، محلول مایع به دست می آید.

جامد تغییر فاز می دهد.

جامدهایی كه دمای ذوب و انتالپی ذوبشان بالاست، انحلال پذیری بیشتری نشان می دهند.

این تفاوت به علت نیروهای جاذبه قویتر در بلورهای اجسامی هست كه دمای ذوب بالا دارند.

در جریان حل شدن باید بر این نیروها فایق آمد.

منظور شما را از آثار زیان بار حلال های آلی متوجه نمی شوم، حلال های آلی همانطور كه عرض شد، نقش مهمی در زندگی ما ایفا می كنند.

البته برخی از اونها مانند كربن تتراكلرید CCl4 به شدت سمی می باشد.

اثرات زیان اور حلال های آلی در محیط های كوچك خود را نشان می دهد ، زیرا حلال های آلی به مراتب بسیار فرار بوده و درنتیجه به دیلی سمی بودن ، هم برای انسان و هم موجودات زنده دیگر زیان دارد.66 out of 100 based on 51 user ratings 1226 reviews