به جز هگزان -اتانول-استون نام ببریدو خواص و كاربردهای آنها هم چنین آثار


به جز هگزان -اتانول-استون نام ببریدو خواص و كاربردهای آنها هم چنین آثار
لطفا چند حلال آلی به جز هگزان -اتانول-استون نام ببریدو خواص و كاربردهای آنها هم چنین آثار زیان باری كه بر محیط زیست وسلامت انسان می گذارند بنویسید.
- 16 ساله - اجتهاد
پاسخ :
حلال ها مواد شیمیایی هستند كه مواد دیگر را در خود حل می كنند.


ی تاثیر بندهای دو گانه وسه گانه برروی نیروی بین مولكولی و موضوع قطبیت
حلال ها به طور كلی به دو دسته حلال های قطبی و حلال های غیر قطبی تقسیم می شوند.


بجای بنزین از الكل استفاده می شو
در حلال قطبی، ذرات تشكیل دهنده حلال قطبی بوده و یكدیگر را با نیروی جاذبه ی الكتروستاتیكی جذب می نمایند.


مرك آ


برای شما. من دنبال اطلاعات مفید و جامعی درباره «گریس، تركیب، روش تهیه
مهمترین حلال قطبی آب می باشد.


نفت یكی دو صفحه به عنوان تحقیق برایم توضیح دهید. آخه یه تحقیق 40 صفحه ای
انواع اسیدها مانند سولفوریك اسید H2SO4 و هیدروزن فلوئورید HF ، نیز در این دسته برنامه می گیرند.


خواص و كاربرد و روش تهیه ی هیدروكسیل یك مطلب بدهیدمقاله برای كلاس می


شیشه كه در تولید بالشت به كار میرود همان آزبست است؟2-آیا پشم شیشه برای
در حلال های غیر قطبی ، ذرات حلال غیرقطبی بوده و بنابراین تنها نیروی جاذبه ی ضعیف واندروالسی بین ذرات وجود دارد، به همین دلیل این حلال ها اغلب، دارای نقطه ی جوش بسیار پایین بوده و فرار هستند.


انجماد نفتالین و تعین دمای انجماد نفتالین با گوگردرا با رسم اشكال و رسم

حلال های آلی نسبت به حلال های غیر آلی یا حلال های معدنی، قطبیت كمتری دارند و درنتیجه معمولا" این دسته از حلالها ، مواد غیر قطبی را بهتر در خود حل می كنند.

چند حلال آلی به ترتیب از قطبی به غیر قطبی و بر حسب افزایش خصلت غیرقطبی در زیر آمده هست:
متانولCH3OH
اتانول CH3-CH2OH
پروپانون CH3-CH2-HC=O
1-پروپانول CH3-CH2-CH2OH
1-بوتانول CH3-CH2-CH2-CH2OH
اتیل هستات C4H8O2
اتوكسی اتان C4H10O
تولوئن C7H8
بنزن C6H6
كربن تتراكلرید CCl4
سیكلوهگزان C6H12
در سری بالا هر چه از بالا به پایین می رویم، حلال توانایی حل كردن مواد غیر قطبی تری را دارد.


طبق یك اصل كلی، مواد قطبی در حلال های قطبی و مواد غیرقطبی در حلال های غیر قطبی حل می شوند.


حلال های آلی دسته ی بسیار مهمی از حلال ها را تشكیل می دهند كه در زندگی كاربردهای بسیاری دارند.

به عنوان مثال، حلال ادكلن ها، انواع اسپری ها، چسب ها و ...

انواع الكلها و دیگر حلال های آلی را تشكیل می دهند.

چند حلال بسیار مهم صنعتی عبارتند از:
دی متیل فرم آمید با نام اختصاری DMF و فرمول HC(O)N(CH3)2
تترا هیدرو فوران با نام اختصاری THF و فرمول CH8O كه به شكل یه حلقه ی پنج ضلعی هست كه در یكی از گوشه هایش اتم اكسیژن برنامه گرفته هست.
دی متیل سولفوكسید با نام اختصاری DMSO و فرمول (CH3)2SO

بیان شد كه الكلها دسته ی بسیار مهمی از حلال های صنعتی را تشكیل می دهند.

میان ذرات حلال در الكلها، پیوند های هیدروزنی می باشد، اما یك سر الكلها، سر آلی و غیرقطبی اونها می باشد درنتیجه این حلالها می توانند هم مواد غیرقطبی را با سر غیرقطبی در خود حل كنند و هم مواد یكه می توانند با اون پیوند هیدروزنی بربرنامه نمایند، مانند آب.


میان ذرات حلال غیرقطبی، فقط نیروهای واندروالس وجود دارند.

میان ذرات ماده ی حل شده غیر قطبی نیز فقط نیروهای واندروالس وجود دارند.

بنابراین تمام ذرات موجود در محلول، فقط تحت تاثیر این نیرو هستند و امكان تشكیل محلول وجود دارد.


یك مثال حلال های غیر قطبی، هیدروكربنهای سیر شده خطی مانند هگزان هست.

موم كه یك ماده ی غیرقطبی هست در هگزان حل خواهد شد.


البته تمام اجسام غیرقطبی در یكدیگر حل نمی شوند.

حال متداولترین نوع محلول یعنی، یك جامد حل شده در یك مایع را در نظر می گیریم.

انحلال پذیری یك جامد غیرقطبی در یك مایع غیرقطبی به دو عامل بستگی دارد: دمای ذوب و اونتالپی ذوب اون.

وقتی این جامد حل می شود، محلول مایع به دست می آید.

جامد تغییر فاز می دهد.

جامدهایی كه دمای ذوب و انتالپی ذوبشان بالاست، انحلال پذیری بیشتری نشان می دهند.

این تفاوت به علت نیروهای جاذبه قویتر در بلورهای اجسامی هست كه دمای ذوب بالا دارند.

در جریان حل شدن باید بر این نیروها فایق آمد.


برخی از حلال ها مانند كربن تتراكلرید CCl4 كلروفرم CHCl3 به شدت سمی می باشد.

همچنین كار با اسیدها مهارت و تدابیر خاص می طلبد.


اثرات زیان اور حلال های آلی در محیط های كوچك خود را نشان می دهد ، زیرا حلال های آلی به مراتب بسیار فرار بوده و درنتیجه به دیلی سمی بودن ، هم برای انسان و هم موجودات زنده دیگر زیان دارد.


یكی از مهارتهای كار با حلال ها این هست كه حلال های بی خطرتر پیدا كنیم: اغلب در آزمایشگاه ها، باید سعی كنیم كه هستفاده از حلال های سمی برای حل كردن موادی كه در واكنش شیمیایی به كار برده می شوند، را حذف نماییم.


بسیاری از حلال ها كه در مقادیر زیاد در صنعت به كار برده می شوند برای سلامت انسان مضر هستند یا می توانند خطرات دیگری مانند آتش سوزی و انفجار به وجود آورند.

حلال هایی كه به طور گسترده هستفاده می شوند و برای سلامت انسان مضر باشند شامل تتراكلرید كربن، كلروفورم، و پركلورواتیلین هستند.


برخی مواقع امكان جایگزین كردن حلال ها با مواد كم خطرتر مثل آب یا دی اكسید كربن مایع وجود دارد.

برای مثال، فرآیندهای جدیدی برای خشك شویی پوشش ها به تازگی ایجاد شده اند كه با هستفاده از دی اكسید كربن مایع، به جای ماده شیمیایی سمی پركلورواتیل

60 out of 100 based on 15 user ratings 1040 reviews