چیست؟(منظور من (نیست nacl


چیست؟(منظور من (نیست nacl
فرمول صحیح نمك طعام چیست؟(منظور من
(نیست nacl
پاسخ :
فرمول نمك طعام همان NaCl هست .


اندازه گیری نیست؟ طبق صفحه66 كتاب درسی شیمی لطفا مراجعی نیز برای مراجعه
چرا كه نمكی كه ما در زندگی روزمره از اون هستفاده می‌كنیم همین نمك هست كه به این نام شهرت یافته هست .اما اگر منظور شما نمك ید دار هست كه فرمول اون

در مو
KI هست .


چه نمی توان تغییر آنتالپی تشكیل CO را به روش تجربی محاسبه كرد؟ 2. چرا CO
البته بعضی از مواقع مخلوطی از این دو را به عنوان نمك خوراكی هستفاده می‌كنیم .

ازشما تقاضا دارم كه چند كتاب و یا راهكار برای شركت در مرحله دوم المپیاد
اگر منظور شما ساختار بلوری نمك طعام هست سدیم كلرید دارای ساختمانی مكعبی هست متشكل از كاتیون‌ها كه اونیون‌ها در مركز هر وجه برنامه گرفته هست .


مورد آلكانها توضیحات


انتشار ( هالوژن دار كردن آلكانها) از برخورد رادیكال كلر با متان هیدروژن


66 out of 100 based on 21 user ratings 296 reviews