مواد کاهنده واکسنده درواکنش های شیمی الی رابطور کامل بیان بفرمائید


مواد کاهنده واکسنده درواکنش های شیمی الی رابطور کامل بیان بفرمائید
سلام علیکم
لطفا مواد کاهنده واکسنده درواکنش های شیمی الی رابطور کامل بیان بفرمائید

اجرکم عندالله
من الله توفیق
پاسخ :
شرایط اکسید نماينده و احیا نماينده ی فراوانی وجود دارند که انتخاب هر ترکیب بسته به نوع واکنشی دارد که می خواهد صورت بگیرد .


کاربرد دارد؟چه ماده ای بالاترین ظرفیت و جه ماده ای کمترین ظرفیت بافری


زیر پاسخ دهید: ۱-با توجه به معادله ی زیر به سه سوال زیر پاسخ دهید آب +
در شیمی آلی مهمترین واکنشهای احیا، واکنشهای هیدروژندار کردن هست که به عنوان مثال، آلکن ها را به آلکان مربوطه تبدیل می نمايند.


در پاره شدن لای
مانند واکنش زیر:


CH2=CH2 + H2 --> CH3-CH3

دهندهی مادهی منفجرهی c4 را لطفا نام ببرید از وسایل ازمایشگاهی كدام یك
واکنش فوق حتماً باید در حضور یک کاتالیزگر باشد و تنها با حضور یک کاتالیزگر واکنش احیا فوق انجام می شود.


انها و کاربرد آنها (جو
این کاتالیزگر می تواند کاتالیزگر ناهمگن باشد، یعنی با مواد شرکت نماينده در واکنش هم فاز نباشد مانند فلزات نیکل،پلاتین، پالادیم، روتیوم و رودیم.


همچنین می تواند کاتالیزگر به صورت همگن باشد یعنی با مواد شرکت نماينده در واکنش همگی در یک فاز یا حالت باشند.


های آلی بجز (استو
مانند کاتالیزگر ویلکینسون (ph3P)3RhCl
البته کاتالیزگر همگن واکنش را راحت تر انجام می دهد چون همه در یک فاز هستند و برخوردها سریعتر و سهلتر هست.

اما در عوض در آخر واکنش جداسازی اون دشوارتر هست.
اما این کاتالیزگرهای هیدروژناسیون در تمام موارد احیا کاربرد ندارند به عنوان مثال به کمک انها نمی توان نیتریلها را احیا نمود.


پس گروه دوم احیانماينده ها به میان آمدند.

از مهمترین این ها می توان به دو ترکیب NaBH4 و LiAlH4 اشاره نمود.

در اینجا یون هیدرید H- منتقل می شود.

درحالیکه در گروه قبل رادیکال هیدروژن H.

منتقل می گردید.

NaBH4 بیشتر برای احیا ترکیبات کربونیل به کار می رود.

NaBH4 ضعیف تر از LiAlH4 هست به طوریکه هسترها را نمی توان با NaBH4 احیا نمود.

در حالیکه LiAlH4 هسترها را هم به راحتی احیا می کند و اونها را به الکل تبدیل می کند.
یک واکنشگر مهم احیا نماينده ی انتخابی سدیم سیانوهیدرید NaBH3CN هست .

این عامل احیا نماينده با آلدئیدها و کتونها در phهای خنثی واکنش نمی دهد بلکه با ایمین های پروتونه شده (در محیط اسیدی) واکنش داده و اونها را به آمین تبدیل می نماید.
آمیدها با NaBH4 احیا نمی شوند.

در حالیکه LiAlH4 اونها را به راحتی احیا می کند.

مواد اکسید نماينده ی رایج عبارتند از مثل کلریت سدیم NaClO2 و هیپوکلریت سدیم NaClO و آب اکسیژنه H2O2 .
اما اکسید نماينده ای که در شیمی آلی بیشتر کاربرد دارد پتاسیم کرمات K2CrO4، پتاسیم دی کرومات K2Cr2O7 و پتاسیم پرمنگنات KMnO4 می باشد.


اما اکسید نماينده ی ضعیف تر از پتاسیم کرومات که در بسیاری از موارد کاربرد دارد، پیریدینیوم کلروکرومات با علامت اختصاری P.C.C.

می باشد.

این اکسنده برای اکسایش الکلهای درجه اول به آلدهیدها مورد هستفاده برنامه می گیرد.
استیک انیدرید به همراه CrO3 نیز یکی دیگر از شرایط اکسید نماينده هست که برای اکسایش متیل بنزنها
Ar-CH3 به آلدهیدهای مربوطه Ar-CH=O هستفاده می شود.

پیروز و سربلند باشید.60 out of 100 based on 25 user ratings 350 reviews