با دو بار


با دو بار
ساختار لوویس so4 با دو بار منفی و o3 چیست؟
پاسخ :


شكر در آب سرعت انح
ساختار SO4 دو بار منفی به این صورت هست که چهار اتم اکسیژن با پیوندهای یگانه به اتم گوگرد متصل شده هست.


از اب متانول اتانول كدام بك می توانند دو گاز H2 وCO2 را بهتر در خود حل كنند
هر اتم اکسیژن دارای سه جفت یا شش عدد الکترون ناپیوندی می باشد و اتم گوگرد دارای الکترون ناپیوندی نمی باشد.


لطفا درروش استخراج در ازشیمی آلی دردستگاه دکانتور(اسم وسیله )چطورفاز
هر اتم اکسیژن دارای بار قراردادی 1- هست و اتم گوگرد دارای بار قراردادی 2+ هست که مجموع این بارها 2-=2+4- برابر 2- می شود.


یک روش برای تشخیص پایان استخراج در روش استخراج در آزشیمی آلی بفرمایید باتشکر


یا بازی بودن متانول و اتانول را در
شکل SO4 دو بار منفی، چهار وجهی می باشد.

كه میدانیم محلول گاز co در اب دارای خاصیت بازی ضعیفی است حال سوال من این
مولکول اوزون O3 ، متقارن و خمیده هست و به صورت O=O-O یا O-O=O می باشد (البته زوایه دار و با زاویه ی 117 درجه).


چرا كمترین ph در محلولهای آبی برابر ۰ است ؟ مگه نمیشه غلظت اسید قوی رو
خمیدگی به علت وجود یک جفت الکترون ناپیوندی بر روی اکسیژن مرکزی هست.


خیلی متشکرم.آیا یک راه حل فرمولی برای
این در حالی هست که بر روی اکسیژن انتهایی که داری پیوند یگانه هست، سه جفت الکترون پیوندی و بر روی اکسیژن انتهایی دارای پیوند دوگانه، دو جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.

پیروز و سربلند باشید.


98 out of 100 based on 58 user ratings 1058 reviews