مولکول های زیر را رسم


مولکول های زیر را رسم
با سلام.ساختار لوویس مولکول های زیر را رسم کنید؟
1.CH3COCH3
2.SO2
3.SO3
پاسخ :
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:

آزمایشگاه ایزوآنزیم های آلکالن فسفاتاز را تشخیص داد؟هر دو روش فیزیوشیمیایی


نباشید.لطف كنید به سوالات زیر پاسخ دهید. 1)در مورد ویتامین D به صورت دقیق
ابتدا توجه شما را به مطلب زیر برای درک چگونگی مراحل رسم یک ساختار لوویس جلب می کنم و سپس آدرس سایتهایی در زیر امده هست تا شما بتوانید ساختار لوویس ترکیبات مورد نظر خود را ببینید.

دارد بفرمایید چگونه میتوان قطبیت یک ترکیب را تعیین کرد و با استناد به
به عنوان مثال از ساده ترین مثال ها آغاز می کنیم:

تخصصی جهت یادگیری هر چه بیشتر شیمی معرفی نمایید.نرم افزاری که به درد دانشجویان
برای رسم شكل و ساختار مولكول O2 و N2 باید ساختار لوویس اونها را رسم كنیم.


سلام این سوال را برایم حل کنید(گام به گام توضیح دهید) دانش آموزی میخواهد


پاسخ دهید : الف) 2 مورد از ویژگیهای عناصر واسطه را بنویسید . است. H2O f H2S


در المپیاد شیمی شرکت کنم اگر مقدور است یک برنامه ریزی برای این کار برایم
برای رسم ساختار لوویس O2 ابتدا نماد لوویس اكسیژن را رسم كنید.


مکعبی باوجوه مرکز پر متبلور میشود چند سلول واحد در یک گرم از این ترکیب
باید شش نقطه در اطراف نماد اكسیژن بگذارید )چون اكسیژن در گروه ششم اصلی برنامه دارد، برای نقطه گذاشتن، ابتدا در چهار طرف ان چهار نقطه بگذارید، سپس با دو نقطه ی باقیمانده ، دو طرف اون را جفت نمایید.

برای هر دو نماد اینكار را اجرا کنید.

می بینید كه برای هر اتم اكسیژن،دو تا از نقطه ها كه در دو طرف برنامه دارند، تك هستند.

هر اتم اكسیژن برای رسیدن به هشتایی و برای اینكه چهار طرف اون جفت شود، با اتم اكسیزن دیگر ، دو تا از الكترونهای تك خود را وسط می آورند.

سپس اونها را به اشتراك می گذارند.

به این ترتیب دو پیوند كووالانسی شكل می گیرد.:O::O: البته شما خودتان دو نقطه دیگر در بالا یا پایین هر اتم اكسیژن برنامه دهید.

می توان زوج الكترونهای به اشتراك گذاشته شده را با خط نیز نشان داد: :O=O: به این ترتیب پیوندی دوگانه بین اتمهای اكسیژن شكل گرفته هست.برای رسم ساختار لوویس N2 نیز به همین ترتیب عمل نمایید.

دو نماد لوویس مربوط به دو اتم نیتروژن كه یك طرف N دو نقطه و سه طرف، نقطه های تك برنامه گرفته اند را رسم كنید.

اونگاه هر دو نقطه های تك خود را وسط بیاورند و به اشتراك بگذارند.

به این ترتیب پیوند سه گانه ( كه با سه خط نشان داده می شود) بین دو اتم نیتوزن شكل می گیرد.

اینها پیوندهای كووالانسی ساده بودند كه برای تشكیل این نوع پیوند، هر اتم یك الكترون تك جفت نشده می اورد، این دو تا را با همدیگر به اشتراك می گذارند و با هم یك پیوند بربرنامه می كنند.
اما در نوع دیگری از پیوند كووالانسی كه داتیو نام دارد، یك ارتباط یك طرفه وجود دارد و هر دو الكترون لازم برای تشكیل پیوند توسط یكی از اتم ها تامین می شود، اتم دیگر تنها یك اوربیتال خالی می آورد.

یعنی برای تشكیل پیوند داتیو لازم هست كه یكی از اتم ها یك زوج الكترون ناپیوندی و اتم دیگر یك اوربیتال خالی داشته باشند، اتمی كه زوج الكترون ناپیوندی اورده ، اون را در اوربیتال خالی گذاشته تا این زوج الكترون برای هر دوی انها شود.
به عنوان مثال آمونیاك را در نظر بگیرید.

H3N: كه البته برای رسم ساختار لوویس آمونیاك، باید سه اتم H با رسم سه خط در سه طرف اتم N برنامه داده شود و در یك طرف خالی اون نیز یك زوج الكترون : برنامه داده شود.

پس اتم نیتروژن یكی از شروط تشكیل پیوند داتیو را دارد، زوج الكترون ناپیوندی اتم N.


حال باید یك اتم پیدا كنیم كه یك اوربیتال خالی داشته باشد.

ما یون ئیدروژن مثبت را انتخاب می كنیم.

می دانید كه اتم ئیدروزن تنها دارای یك الكترون در تنها اوربیتال خود هست.

یعنی اتم ئیدروزن تنها دارای یك اوربیتال 1S هست كه د اون یك الكترون وجود دارد.

حال این یك الكترون را از اتم ئیدروژن می گیریم، به این ترتیب اوربیتال 1S ئیدروزن خالی می شود و ئیدروژن تبدیل به یون مثبت می شود: H+ .

این یون نیز به دلیل داشتن اوربیتال خالی ، شرط دیگر پیوند داتیو را كامل می كند و پیوندی داتیو بین زوج الكترون ناپیوندی اتم نیتروزن در آمونیاك و اوربیتال خالی یون ئیدروژن تشكیل می شود.

این پیوند نیز مانند پیوندهای كووالانسی ساده، در ساختار لوویس مانند یك خط گذاشته می شود.

برای تشخیص پیوند داتیو باید آرایش اوربیتالی لایه ی آخر اتم مرکزی را بکشید و سپس ببینید تعداد پیوندهایی که در اطراف اون اتم مرکزی هست برابر با اوربیتالهای نیمه پر اون هست یا نه؟ اگر برابر بود پیوند داتیو نداریم و اگر برابر نبود باید به دنبال پیوند داتیو بگردیم.

به مثالی در زیر توجه کنید:
BF3 توانایی برقراری پیوند داتیو دارد ، زیرا شرایط برقراری پیوند داتیو در اونه مهیا می باشد.

شرایط برقراری پیوند داتیو، 1)داشتن یک اوربیتال خالی از طرف یکی از اتم ها و داشتن یک زوج الکترون ناپیوندی از طرف اتم دیگر.

در BF3 ، اتم بور که دارای عدد اتمی 5 و اوربیتال های
5B:1s2, 2s2, 2p1
است، درواقع در هنگام تشکیل پیوند، یکی از الکترونهای 2s2 وارد اوربیتال های p شده و درنتیجه آرایش اون به صورت
5B: 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz0
می باشد.

مشاهده می کنید که به این ترتیب اتم بور دارای سه اوربیتال نیمه پر هست که می تواند با سه اتم فلوئور پیوند کووالانسی معمولی بربرنامه کند و یک اوربیتال خالی 2pz0 دارد که می تواند اون را در پیوند داتیو شرکت دهد.
و اما مولکول SF4هم توانایی برقراری پیوند داتیو را دارد.

زیرا اتم گوگرد که دارای عدد اتمی 16 هست:
16S:[Ne], 3s2, 3px2, 3py1, 3pz1, 3d0

این آرایش می تواند به صورت زیر تغییر کند:
16S:[Ne], 3s2, 3px1, 3py1, 3pz1, 3d1, 3d0, 3d0, 3d0, 3d0

حال اتم گوگرد می تواند با چهار اوربیتال نیمه پر خود با چهار اتم فلوئور ترکیب شود.

یک زوج الکترون ناپیوندی دارد و نیز چهار اوربیتال خالی، که با همه ی اونها می تواند پیوند داتیو تشکیل دهد.

مثال دیگر:

ساختار لوویس یون آزید به صورت N=N=N هست كه بر روی نیتروژن های ابتدایی و انتهایی هر كدام دو زوج الكترون وجود دارد.
روش رسم نیز مانند ساختارهای لویس دیگر هست.

ابتدا تعداد الكترونهای ظرفیت را بدست می آوریم كه برابر هست با 15=5*3 و چون یك بار منفی دارد16=1+15
سپس الكترونهای لازم برای هشت تایی شدن كه برابر هست با 24=8*3
سپس بدست آوردن حاصل تفاضل دو عدد فوق 8=16-24
تعداد پیوندها برابر هست با 4=2/8
تعداد زوج الكترونهای ناپیوندی نیز برابر هست با 8=8-16
و به این ترتیب ساختار N=N=N بدست می آید كه بر روی نیتروژن های ابتدایی و انتهایی هر كدام دو زوج الكترون وجود دارد.

برای مولکول SO3 نیز به همین ترتیب عمل کنید.

ساختار اون را بعد با ساختاری که در سایت زیر هست مقایسه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_trioxide


ساختار مولکول SO2 را در سایت زیر ببینید:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sulfur-dioxide-resonance-2D.png

ساختار دی متیل کتون یا هستون را نیز در سایت زیر ببینید:


http://en.wikipedia.org/wiki/Acetone

پیروز و سربلند باشید.86 out of 100 based on 56 user ratings 1106 reviews